CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
National Agency for Science and Technology Information
24-26 Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà Nội


 

 Để truy cập được nguồn tài nguyên dữ liệu điện tử như cơ sở dữ liệu, tạp chí điện tử, hãy đăng nhập vào hệ thống:

Tên:        

Mật khẩu:

Địa chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ
Phòng đọc sách thư viện. ĐT: 024-39349928
Email: lhtv@vista.gov.vn